نارین قلعه «نارنج قلعه »

بنای تاریخی نارین قلعه به عنوان قدیمیترین بنای شناخته شده در بافت تاریخی شهر نایین متعلق به دوره پارتیان و قبل از اسلام می باشد .این بنای تاریخی درست در مرکز بافت تاریخی شهر نایین بوده که به عنوان دژ یا کهندژدر دوره های بعدی شهر در اطراف آن توسعه و گسترش یافته است .

اصطخری مورخ و جغرافیدان معروف ازاین بنای تاریخی بازدید و در کتاب خود از آن یاد نموده و محیط آن را سه هزار گام ذکر نموده است .دورتادور قلعه را در قدیم خندقی احاطه نموده که از پایین ترین قسمت خندق تا بالاترین قسمت بنا در قدیم ۵۰ متر ارتفاع داشته است .بنای مذکور به صورت چند ضلعی بوده که چندین برج در گوشه اضلاع آن قرار دارد . مصالح اصلی این بنا خشت بوده که از خشتهای خام با ابعاد ۴۳×۴۳ تا ابعاد ۲۲× ۲۲ را شامل می شود و این دوره های مختلف ساخت و توسعه این بنا را نشان می دهد .

بنای تاریخی نارین قلعه به شماره ۴۱۷۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

نارنج قلعه