مرمت ساباط گذر محله نوآباد به پنجاهه نایین

 

با پیگیری های صورت پذیرفته مرمت ساباط تاریخی محله نوآباد  نایین آغاز گردید. با توجه به آسیب های وارده به این ساباط و فرسایش بنا و نیز مجاوت آن با اقامتگاه های بوم گردی و مراکز گردشگری شهر نایین مرمت این بنا توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان نایین در دستور کار قرار گرفت. مرمت های در حال اجرا شامل پی بندی،بدنه سازی با شمشه گچ و کاه گل،سبک سازی و مرمت بام ساباط می باشد. 

ساباط نوآباد