, ,

در ۹ ماه اول امسال صورت پذیرفت:

 

 

ثبت ۱۱۵۴ مورد بازدید نظارتی و حفاظتی از بناها و بافتهای تاریخی نایین توسط پایگاه حفاظت از میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین .
محمود مدنیان رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین گفت با توجه به بافت تاریخی وسیع شهر نایین و نیز بخش انارک و وجود آثار تاریخی متعدد ثبت شده و غیر ثبتی بازدید و نظارت مستمر و همه جانبه بر این بناها ضروری است. در این راستا از ابتدای امسال ۳۶ مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و ۳۱ مورد تذکر کتبی و شفاهی در خصوص ساخت و ساز و عملیات عمرانی در بافت ها و بناهای تاریخی صورت پذیرفته است.
مدنیان افزود علیرغم بازدید های نظارتی توسط پایگاه حفاظتی این اداره جلسات متعددی به صورت هفتگی با اهالی ساکن در بافتها یا مجاورت بناهای تاریخی و هیات امنای بناهای تاریخی –مذهبی جهت هماهنگی در ساخت وساز ها تشکیل می گردد که این امر خود نقش مهمی در جلوگیری از ساخت و سازهای ناهماهنگ و نیز فرهنگ سازی در این زمینه دارد.